Jämför pris och offerter på värmepumpar
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Vilken miljöpåverkan har en värmepump?

Varmepump Miljo

Det är många faktorer som spelar in vid valet av ett uppvärmningssystem.

Som konsument är ett värmesystem som både är ekonomiskt och miljövänligt förstås att föredra och vid valet av ett nytt system bör man alltså tänka långsiktigt och ta hänsyn till de miljöaspekter som tillkommer.

Oavsett vilket nuvarande värmesystem du har som konsument, direktelvärme, vattenburen el eller oljepanna, så går det att installera en värmepump  som komplement. Detta gör att beroendet av dessa mindre miljövänliga energikällor minskar, vilket i sin tur givetvis är mycket bra för miljön.

varmepump fornyelsebarInstallation av värmepump blir allt vanligare idag då uttjänta oljepannor byts ut, men direktverkande el är fortfarande en av de procentuellt största energikällorna i Sverige och uppgraderingen från direktel till värmepump ger den procentuellt största vinsten för miljön.

En värmepump kan alltså ha en positiv miljöeffekt då den kan minska energiförbrukningen och därmed ha en bidragande effekt på utfasandet av äldre, icke förnybara energikällor så som fossila bränslen. Vid optimal prestanda så kan naturen hjälpa till att bidra med upp till 5 gånger så mycket energi som värmepumpen konsumerar.

Detta ger dig som konsument inte bara ett gott samvete, det kan också sänka dina energikostnader med upp till tre fjärdedelar.

Principen bakom en värmepump är att använda solenergin som finns lagrad överallt omkring oss för att sedan omvandla den till värme. Solenergi lagras i marken, vattnet och luften omkring oss. Denna solenergi är en förnyelsebar och helt naturlig energikälla och exploateras den på ett miljövänligt sett blir avtrycket i naturen minimalt.

Värmepumpsvärme är därför av energimyndigheten klassad som en förnybar energikälla, vilket gör att värmepumpsvärme klassificeras i samma grupp som solenergi och vindkraft. Redan idag så utgör värmepumpar en viktig del i vårt energisystem och värmepumpar kommer med största sannolikhet spela en allt större roll i framtiden.

För att få upp till fyra offerten på värmepump kan du fylla i formuläret till höger.

Värmepumpens största inverkan på miljön är kopplad till dess användning

En värmepump bidrar alltså inte bara med sänkta energikostnader, den kan också bidra till att spara belastningen på natur och miljö. Men för att en värmepump ska ge se så stor positiv effekt på miljön som möjligt så måste man som användare vara medveten om vilka faktorer som påverkar. En värmepump kan även den påverka naturen genom indirekta utsläpp.

Oberoende av vilken typ av värmepump som används så kommer värmepumpens största miljöpåverkan från användning.

Storleken på denna miljöpåverkan beror till stor del på vilken elmix man som konsument använder eftersom den drivenergi (el) som används för att driva värmepumpen har störst miljöpåverkan.

Som konsument bör man därför jämföra effektiviteten och kapaciteten innan köp av värmepump. Vid köp av en värmepump med hög verkningsgrad så gör man en insats både för miljön och för den egna ekonomin.

Men värmepumpens miljöpåverkan beror till störst del på vilken typ av el som används. Ifall man som konsument vill göra så liten miljöpåverkan som möjligt bör man köpa miljömärkt el från förnyelsebara energikällor.

Detta kan man göra genom att enbart teckna avtal med leverantörer av miljömärkt el. För att illustrera hur stor inverkan elmixen har på miljön så har Svenska Värmepumpföreningen bidragit med en känslighetsanalys för värmepumpars miljöbelastning:

Förutsättningar
Uppvärmningsbehov 15000kWh.
Årsverkningsgrad pelletspanna 0,59, årsverkningsgrad oljepanna 0,82, årsvärmefaktor värmepump 2,8.

Varmepump Miljo Grafik

  • Svensk mix är en svensk elproduktionsmix (medelutsläppen från Sverige).
  • Europeisk mix (medelutsläppen från länderna i EU) är den elproduktionsmix som uppstår när landet tvingas importera el från Europa vid effekttoppar. Denna importerade el utgörs i många fall av kolkraft.
  • Marginalel är ett annat begrepp genom vilket man kan beräkna utsläpp i samband med elanvändning. Denna el är den mest kostsamma elen producerad enbart i kolkondensverk vilka ger upphov till högst koldioxidbelastning.
  • Miljöklassad el är den som enbart är producerat miljövänligt som exempelvis vindkraft.

Som tabellen illustrerar så kan dessa olika sätt att resonera kring elmixen leda till vitt skilda mängder utsläpp för en viss given elanvändning.

Konsumentens kunskap är viktig i detta sammanhang och för att göra en positiv insats för miljön som konsument så måste man räkna på den elmix man själv konsumerar. Ett sätt att ta reda på detta är att kontakta sin elleverantör, för sedan 2006 har de nämligen skyldighet att redovisa ursprunget till sin elproduktion.

Att dämpa växthuseffekten genom att minska koldioxidbelastningen har de senaste decennierna utvecklats till en mycket viktig fråga bland jordens länder, men man får inte glömma bort de andra positiva effekterna som en värmepump kan bidra med. En värmepump ger upphov till betydligt mindre övergödning, försurning, samt utsläpp av partiklar och marknära ozon än andra värmekällor (se tabellen).

Vikten av korrekt installation och drift av värmepump

En värmepump som inte har installerats rätt, eller drivs på rätt sätt, kan även den vara skadlig för miljön. Värmepumpar innehåller köldmedier som kan vara miljöförstörande och de flesta miljöproblem som skulle kunna uppstå på grund av en värmepump är läckage från just dessa köldmedier.

Utfasningen av gamla köldmedier har idag lett till att det inte finns några värmepumpar med köldmedier med ozonpåverkande egenskaper kvar på den svenska marknaden.

De flesta nya värmepumpar har som regel köldmedier som inte bryter ner ozonskiktet. Men de kan fortfarande ha en negativ effekt vid ett läckage som kan förorena grundvattnet. Vid installation eller arbeten med värmepumpen bör därmed en kvalificerad kylentreprenör alltid anlitas.

Köldbärarvätskan är den vätska som tar upp värmen ur från mark med hjälp av en slang. Den köldvätska som cirkulerar i slangen i jorden, i vattnet eller i berget och transporterar värmeenergin till värmepumpen kan också innehålla ämnen som påverkan miljön negativt.

Många nya fabrikat av värmepumpar innehåller en köldbärarvätska som är mer miljövänlig. Etanol eller betain är exempelvis vanliga i köldvätska för nya fabrikat, och de bryts lätt ner av markens mikroorganismer.

Tidigare köldvätskor innehöll däremot saltlösningar såsom propylen- och etylenglykol, vilka innehåller tillsatser som var sämre med hänsyn till miljön.

Till sist så är det viktigt att tänka på att freonet i värmepumpen tas omhand som farligt avfall vid skrotning. I skrotningsprocessen är det även viktigt undvika att inte köldbärarvätskan läcker ut i mark och grundvatten.

Som konsument är det därför viktigt att försäkra sig om att den som tar hand om värmepumpen är kompetent att återvinna köldmediet. Miljöpåverkan vid skrotning av värmepump beror till stor del på hur den går till och till vilken grad värmepumpens komponenter går att återvinna.

På grund av värmepumpens potentiella inverkan på miljön krävs det i många kommuner tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden för en installation av värmepump. Nämnden bedömer att alla försiktighetsmått och nödvändiga skyddsåtgärder tas vid installationen av värmepumpen. Detta krav gäller enligt miljöbalken inte luftvärmepumpar, dock kan det i vissa fall krävas bygglov.

För jord- och bergvärmepumpar i vattenskyddsområden gäller särskilda regler och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kan kontaktas för mer information om detta. Anmälningar krävs för värmepumpanläggningar med en effekt upp till 10 MW enligt 17 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

För värmepumpar med en effekt som överstiger 10 MW måste tillstånd sökas hos länsstyrelsen. Man måste till sist vänta på skriftligt tillstånd innan en värmepumpanläggning installeras.

varmepump miljo grafik2

Är du intresserad av att investera i en värmepump? I så fall så är du välkommen att fylla i formuläret här på varmepumppriser.se för att beställa offerter från flera olika leverantörer (upp till fyra stycken). Det är kostnadsfritt och helt utan förpliktelser.

Läs också: Hur avfrostar man sin värmepump?