Beställ offerter på värmepumpar
Jämför priser och kvalitet
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 03. september 2018

Hur fungerar en värmepump?

Vad är den grundläggande principen bakom en värmepump?

Den grundläggande principen bakom alla typer av värmepumpar är den samma - en värmepump drar värme från den solenergi som lagras omkring oss i luft, mark och vatten. 

Förenklat så kan man säga att en värmepump är designad till att ta till vara på solenergi från ett kallt ställe och förflytta den till varmt ställe. Värmekällan för en värmepump måste därför ha en kallare temperatur än temperaturen på det utrymme som ska värmas upp.

Värmepumpar fungerar genom den så kallade kompressorprocessen. Man kan säga att en värmepump fungerar på samma sätt som ett kylskåp, eller en airconditioner, fast tvärtom. Men istället för, som för ett kylskåp, flytta värmen inifrån till utsidan så tar en värmepump värmen utifrån och flyttar den till insidan.

En värmepump är uppbyggt av fyra huvuddelar. Nämligen förångare, kompressor, kondensor och expansionsventil. Dessa fyra huvuddelar är alla kopplade till ett slutet rörsystem. I det här slutna rörsystemet så cirkulerar det ett så kallat köldmedie. Det är de fysiska egenskaperna hos detta flyktiga ämne, det vill säga köldmediets förmåga att snabbt förångas och kondenseras i en mycket låg temperatur, som en värmepump utnyttjar.

För att ansöka om offert på värmepumpar kan du fylla i formuläret till höger.

 

Hur Fungerar En Varmepump 

  1. Brinevätskan, eller kollektorvätskan som den även kallas, är en frostskyddad vätska som tar upp värmeenergi från berg, jord, luft eller vatten. Detta gör den genom att cirkulera i en så kallad kollektorslinga som är utlagt nere i markskiktet, vattnet eller berggrunden. När den iskalla brinevätskan exponeras mot värmeenergin så blir den några grader varmare.

    Kollektorslingan med brinevätskan är kopplad till förångaren i värmepumpen och när den, efter att hämtat upp solenergi, nu ljumma brinevätskan pumpas upp i värmepumpen möter den det slutna rörsystemet där köldmediet i sin tur cirkulerar. När brinevätskan kommer i kontakt med det iskalla köldmediet så skapas det en reaktion. Köldmediet värms upp några grader och förångas. Brinevätskan kyls ner igen och cirkulerar vidare för att på nytt hämta värmeenergi. Alternativt, för en luftvärmepump, så förs värmeenergin direkt från luften till köldmediet.

  2. Det förångade köldmediet förs sedan vidare till en kompressor där trycket ökas och det förångade köldmediet komprimeras. Det högre trycket på köldmediet gör att temperaturen ökar ytterligare. När temperaturen når 55 - 65 grader så pumpas det förångade köldmediet vidare i det slutna rörsystemet.

  3. Vid kondensorn, även kallad värmeväxlare, så kyls det nu heta och förångade köldmediet ner tills dess att köldmediet har kondenserats tillbaka till en ljummen vätska (köldmediet behåller fortfarande ett högt tryck). Vid denna process så frigörs det värme som måste föras bort. Det är denna värme som distribueras ut i bostaden med hjälp av det vattenburna värmesystemet, ventilationssystemet eller direkt ut i luften.

  4. Efter att köldmediet återgått till en vätska så cirkulerar det vidare in i expansionsventilen där trycket sänks tillbaka till den ursprungliga nivån. Detta gör att temperaturen sjunker ytterligare och att köldmediet blir iskallt igen. Köldmediet pumpas återigen genom förångaren där köldmediet återigen absorberar värme och kokar upp till ett förångat tillstånd. Processen börjar sedan om igen.


Värmeenergin konserveras inte av värmepumpen vilket innebär att den behöver energi från en extern källa, såsom elektricitet, för att kunna pumpa runt värmen. Dock är den elektriciteten som krävs för drift betydligt mindre än den värmeenergi som värmepumpen i slutänden avger. Värmepumpar som drivs av elektricitet kan ge tillbaka värmeenergi som är 3 till 4 gånger så hög som den energin som krävs för drift.

Varmepump Funktion

Vad består en värmepumps köldmedium av?

Det tryck som behövs i kompressorn avgörs till stor del av valet av köldmedium. Olika vätskors kokpunkt varierar med trycket. Ju högre tryck, desto högre kokpunkt. Köldmediet i värmepumpen består av en vätska med mycket låg kokpunkt. Kokpunkten i köldmediet är ofta så lågt som -40 grader vid normalt atmosfärtryck. Det är därför värmepumpen fungerar vid även mycket låga temperaturer hos värmekällan.

Det är viktigt att köldmediet når en tillräckligt hög temperatur när den är komprimerad så att den kan frigöra så mycket värme som möjligt i kondensorn. Köldmediet måste också kunna kylas ner till en tillräckligt låg temperatur, annars så kan inte värme effektivt föras från brinevätskan, eller utomhusluften, till köldmediet i förångaren.

Skillnaden i tryck måste vara tillräckligt stort för att köldmediet ska kunna kondensera på den “varma sidan” samtidigt som den ska kunna förångas på den “kalla sidan”.

Ju större temperaturskillnad, ju större är skillnad i trycket behövs, och ju högre tryck som behövs desto mer energi går åt för att komprimera köldmediet. Därför så minskar värmefaktorn för en luftvärmepump ju större temperaturskillnaden mellan inne- och uteluften är.

Idag används uteslutande köldmedier som är skonsamma för miljön och som inte bryter ner ozonlagret såsom exempelvis koldioxid (R-744) och kolväten. Nyare köldmedier använder R600A, vilket är en isobutan (även kallad 2-metylpropan). Dimetyleter (DME) blir även den populärare som köldmedium.

Kan man använda sin värmepump som en airconditioner?

Reversibla luftvärmepumpar fungerar genom att de ger värme eller kyla till huset. En reversibel värmepump kan ändra riktningen som köldmediet flyter från kompressorn och genom kondensorn och förångaren. I värmeläget så fungerar utomhusmodulen som en förångare, medan inomhusmodulen är en kondensor.

Köldmediet flyter genom förångaren (utomhusmodulen) och för med sig värmeenergin därifrån. I kylläget så är processen liknande, men utomhusmodulen är nu kondensorn och inomhusmodulen (vilken når en lägre temperatur) är förångaren.

Värmepumpen fungerar nu som en vanlig airconditioner. För andra typer av värmepumpar såsom bergvärme kan kylan hämtas direkt från berggrunden.

Är du intresserad av att investera i en värmepump? I så fall så är du välkommen att fylla i formuläret här på varmepumppriser.se för att beställa offerter från flera olika leverantörer. Det är kostnadsfritt och helt utan förpliktelser.

Läs också: Värmepump till fritidshuset?